خدمات ما

برای تحقق برنامه های پیش بینی شده درحال حاضرخدماتی که به فرزندان این موسسه ارائه می گردد به شرح ذیل می باشد:

 

1- پذیرش: شامل ارزیابی دوره ای اولیه پذیرش.


2- آموزش: شامل آموزشهای مقدماتی وحرفه ای باتوجه به نیازهرفرد ,ایاب وذهاب مدرسه ,تشکیل کلاسهای تقویتی وفوق برنامه ,آموزش مهارت های فردی واجتماعی و.........


3- بهداشت ودرمان: حضورهفتگی پزشک عمومی واعزام به مراکزدرمانی درصورت نیاز.


4- روانشناسی ومددکاری: شامل پیگیری های مددکاری ,رفتاردرمانی ,گروه درمانی و........


5- توانبخشی: شامل موسیقی درمانی, گفتاردرمانی ,کاردرمانی و...........


6- فرهنگی تفریحی: شامل ورزش ,آموزش کارهای هنری ,اردوهای تفریحی ,ثبت نام درآموزشگاه های زبان ,کامپیوتر, نقاشی و.....