آشنایی با موسسه خیریه دخترانه نیایش مهر

جمع آوری هدایا و کمک ها


شماره حساب ها

نزد بانک ملت : 46963833/28

به نام موسسه توانبخشان نیایش مهر

نزد بانک ملی : 0109604529002

شماره کارت : 6104337770115515

خدمات ما


 • ۱

 • ۳

 • ۴

 • ۵

 • ۶

 • ۷

 • ۸

 • ۹

 • ۱۰

 • ۱۱

 • ۲